Møde 1. februar 2016

MED-Hovedudvalg den 1. februar 2016

De selvejende institutioners indarbejdelse i Region Sjællands personalepolitiske grundlag MED-Hovedudvalget.
MED-Hovedudvalget har vedtaget principper for samarbejde mellem de selvejende institutioner og Region Sjælland på det personalepolitiske område.

Justering af ansættelsespolitikken MED-Hovedudvalget
MED-Hovedudvalget har tidligere vedtaget en ændring i den gældende ansættelsespolitik. Baggrunden for ændringen var besættelse af en stilling som chef for en enhed, hvor der ”var flere ledere i spil til stillingen” og hvor stillingen blev besat ved udpegning af en chef, der i forvejen var ansat i Region Sjælland.
Ændringen i ansættelsespolitikken bestod i en tilføjelse: Samtaleudvalg benyttes, når en stilling skal besættes ved valg mellem flere kandidater til stillingen”. Hensigten med ændringen var, at medarbejdernes synspunkter skulle indgå i beslutningen om, hvem der skulle ansættes som deres kommende leder.

Ændringen har nu vist sig at have nogle utilsigtede konsekvenser, idet der f.eks. i forbindelse med fusion af to enheder til én samlet enhed typisk skal foretages valg blandt to nuværende ledere. Her er der ikke en ledig stilling og situationen kan således ikke betragtes som en ansættelsessituation. Der er tale om et tilvalg af den kommende leder, men samtidig også et fravalg af en leder, der på tilfredsstillende vis har varetaget sin hidtidige ledelsesopgave. Konsekvensen af situationen vil være, at den fravalgte leder enten degraderes, overflyttes til anden stilling eller afskediges.

Det forberedende forløb må kunne ske i et fortroligt rum, hvor den enkelte leder får lejlighed til at afprøve sine fremtidige muligheder og med dette udgangspunkt træffe beslutning om, hvorvidt pågældende ønsker at opretholde et kandidatur til stillingen. Situationerne kan ikke ”sættes på formel” og indebærer ofte inddragelse af pågældendes faglige organisation i forhold til de fremtidige vilkår.

Situationerne taget i betragtning er der flere hensyn, der skal tages i betragtning. Dels hensynet til de ledere, der på grund af regionens forhold kommer i situationer, hvor deres stilling indgår i en fusion og hvor de dermed er i risiko for afskedigelse, degradering eller tilsvarende tab af præstige. Dels er der hensynet til de medarbejdere, der evt. skulle indgå i et samtaleudvalg, hvor én nuværende og god leder ikke kommer i betragtning i stilling som leder af den fusionerede enhed og dermed bliver afskediget. Med baggrund i erfaringerne siden 2013 vurderes det derfor ikke muligt at opretholde den formulering, der blev tilføjet.

Sekretariatets forslag til formulering: Der er nedsættes samtaleudvalg, når en stilling har været opslået. Det omfatter situationer, hvor regionen vælger at anvende interessetilkendegivelse, hvor de pågældende kandidater på forhånd ved, at der vil være tale om en rekrutteringsproces med samtaleudvalg m.m.

MED-Hovedudvalget kunne ikke blive enige om en ændret formulering i ansættelsespolitikken. Det blev aftalt, at justeringen igen drøftes i Personalepolitisk underudvalg.

Orientering om Sundhedsplatformen
Programdirektør Gitte Fangel orienterede om status for Sundhedsplatformen.
Region Sjællands ledelse bliver styregruppe for egen leverance og hver enkelt sygehus bliver ansvarlig for implementering af Sundhedsplatformen i eget sygehus.

Der udpeges lokale superbrugere til at understøtte undervisningen og implementeringen af Sundhedsplatformen.

Der udpeges superbrugere i alle afdelinger og inden for alle faggrupper og funktioner. Udover at deltage i implementeringen i egen afdeling deltager superbrugerne også i implementeringen af Sundhedsplatformen på andre sygehusene i lignende afdeling før og efter implementering i egen afdeling.

Medarbejdersiden spurgte ind til forventning om Region Sjælland forventer at indgå hensigtserklæring om, at der i en periode under implementeringen ikke er deltagelse i anden uddannelse, ferieafholdelse mv.

Ledelsen svarede, at Koncern HR på et tidspunkt vil sende en generel ramme ud til sygehusene. Herefter vil der ske en vurdering af behovet for aftaler. For yderligere information om Sundhedsplatformen blev der henvist til Sundhedsplatformens hjemmeside.

Status på sygefraværet i Region Sjælland MED-Hovedudvalget
MED-Hovedudvalget blev orienteret om status for sygefraværet i Region Sjælland i 2015.

Det viser sig, at der har været en stigning i sygefraværet fra 2014 til 2015.
Det samlede fravær for regionen var i 2015 på 5,09% og i 2014 på 4,89% og i 2013 på 4,90%).

MED-Hovedudvalget konstaterede, at det fortsat ikke er lykkedes at nedbringe sygefraværet i overensstemmelse med den målsætning, som Regionsrådet fastsatte tilbage i 2013.

Der er enighed om, at den fælles indsats (i Mening og Sundhed) skal fastholdes.

Der er stadigvæk behov for at have et stort fokus på sygefraværet i de enkelte enheder.

MED-Hovedudvalget opfordrer derfor alle MED-udvalg til at have fokus på udfordringen med at nedbringe sygefraværet.

MED-aftalens fortolkning i spørgsmål om udpegning/valg til MED
Punktet blev udsat.

Nedsættelse af nye MED-udvalg i forbindelse med sammenlægning af afdelinger
Punktet blev udsat.

Læs Hele referatet