Møde den 11. april 2016

Orientering og opfølgning på PWC-rapporten
Formanden orienterede om forløbet i forlængelse af ATEA-sagen samt de initiativer, der følger af PWC-rapporten.
Rekrutteringsforløbet for ansættelse af ny administrerende direktør forventes afsluttet inden sommerferien med henblik på at den nye administrerende direktør kan tiltræde 1. oktober 2016.
Desuden vil stillingen som Økonomidirektør snarest blive opslået.
Der nedsættes samtaleudvalg, der er rådgivende i forbindelse besættelse af stillingerne. Der vil indgå medarbejderrepræsentanter i begge samtaleudvalg

Orientering om Regnskab 2015 og Budget 2016
I orienteringen om forventet Regnskab 2015 henviste formanden til sagsfremstilling til Forretningsudvalget om Regnskab 2015, der behandles på møde i Forretningsudvalget den 18. april 2016.
I forhold til budget 2016 bliver der i øjeblikket udarbejdet en robusthedsanalyse i lighed med tidligere år. MED-Hovedudvalget vil på mødet i juni få orientering om budgetsituationen i forlængelse af robusthedsanalysen. Umiddelbart betragtet vurderes budgettet for 2016 dog at balancere.

Procedure for drøftelse af budgettet i MED
MED-Hovedudvalget drøftede indholdet i procedure for drøftelse af budgettet i MED.
Der var enighed om, at MED på relevant niveau skal inddrages rettidigt, hvis det i løbet af året er nødvendigt at gennemføre budgetændringer, som har betydning for arbejds- personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforholdene.
Procedure for drøftelse af budgettet i MED blev godkendt til og med afsnit om MED-Hovedudvalget. Proceduren suppleres senere med afsnittene om Område-MED og Afdelings-MED i forbindelse med temadagen om ”information og drøftelse” og økonomi og budgetforståelse den 26. september 2016.

Årlig arbejdsmiljødrøftelse
MED-Hovedudvalget drøftede BL.A. status for regionens arbejdsmiljøarbejde i 2015 med særlig fokus på, at MED-Hovedudvalget udpeger på indsatsområder for de kommende år.
MED-Hovedudvalget tilsluttede sig forslagene til indsatsområder, der vurderes som relevante for enhederne. Der kan ansøges om midler til indsatser, der understøtter indsatsområderne i forbindelse med udmøntningen af arbejdsmiljøpuljen.

Modeller for målinger i Region Sjælland
MED-Hovedudvalget vedtog, at der skal arbejdes videre med model 2. Det vil sige, at der skal ske en sammenlægning af trivselsmålingen og ledelsesevalueringen.
Dermed vil der fremadrettet blive gennemført én måling om året. Den nye sammenlagte måling og APV i et to-årshjul. Dertil kommer muligheden for, at arbejdspladser kan gennemføre mini-APV i forbindelse med forandringer.
I forbindelse med det forestående arbejde skal alle spørgsmål gennemgås mhp. eventuelle justeringer, ligesom anonymiteten i APV skal genovervejes. Desuden skal støtte og værktøjer til opfølgning på målingerne i enhederne forbedres og optimeres.
Det er MED-Hovedudvalgets forventning, at der med en måling mindre i forhold til i dag, samt en mere målrettet opfølgning, vil kunne opnås en højere svarprocent for regionens målinger.

Læs mere her.