Møde den 19. august 2020

 

Fokuspunkter

3) Forslag til budget 2021
MED-Hovedudvalget aftalte følgende udtalelse til den videre politiske drøftelse af budgettet:
• Pres på medicinudgifter, omkostninger til – og følgevirkninger af -Covid-19 mv. gør budgetsituationen i 2021 skrøbelig.
• Medarbejderne er regionens vigtigste aktiv, og et vedvarende fokus på kompetenceudvikling, gode arbejdsvilkår, og et sikkert og trygt arbejdsmiljø på regionens arbejdspladser er derfor vigtige indsatser.
• Det anerkendes, at der i lighed med tidligere år er afsat en pulje på 10 mio. kr. i budgetforslaget til arbejdsmiljøarbejdet, som prioriteres af MED-Hovedudvalget.
• Set fra et medarbejder- og ledelsesperspektiv er det også vigtigt, at Region Sjælland bidrager til klimadagsordenen og den grønne omstilling.

4) Temadrøftelse om evaluering af Region Sjællands håndtering af Covid-19 situationen
Det blev aftalt at udarbejde et notat for inddragelse af MED i en beredskabssituation, der drøftes på det kommende møde i MED-Hovedudvalget sammen med evalueringens resultat.
Det blev foreslået, at den endelige evaluering af håndtering af Covid-19 kan sendes til alle MED-udvalg til inspiration og drøftelse i forhold til det videre arbejde med at sikre det lokale beredskab.