Møde 22. juni 2015

Referat fra MED-Hovedudvalget den 22. juni 2015.

Møde med den politiske ledelse
Der var en drøftelse af budget 2016. Her orienterede Jens Stenbæk om rammer og sigtemål for budget 2016.
Regionerne står i en særlig situation. Folketingsvalget kom i vejen for en økonomiaftale. Det har fået betydning, idet Region Sjælland må gå i gang med budgetlægning uden at kende den overordnede ramme for økonomiaftalen.
Region Sjælland bliver udfordret på budgettet i 2016. Det vurderes at været et udgiftspres på ca. 500 mill. kr.
Der vil bl.a. komme et forslag til budgettet fra ledelsen, der indebærer at der skal være en rammereduktion på 2% i alle koncernenheder. Ud over det kommer der tværgående initiativer. Medarbejderne ser en udfordring i at gennemføre rammereduktion i budgettet for 2016. Bekymringen går bl.a. på, at det bliver vanskeligere at leve op til kravene om service og kvalitet med de medarbejdere, der vil være til rådighed.
Jens Stenbæk svarede, at politikerne er klar over, at besparelserne udfordrer de ansatte, men tror på, at regionen kan løfte opgaverne med lidt færre ressourcer.
Derudover blev sundhedsaftalen, fuldtidspolitikken, strukturforandringer, forhandling af medicinpriser og servviceassistentprojektet drøftet.

Trivselsmåling 2015
Region Sjællands trivselsmåling er gennemført med en svarprocent på 61,22%. Ud af de fem regioner har Region Sjælland den laveste svarprocent. Der var enighed om, at det er beklageligt, at svarprocenten ikke er højere.
Ledelsen mener dog, at en svarprocent på 61,22% er tilstrækkeligt til at give et retvisende billede af trivslen i Region Sjælland.
MED-Hovedudvalget skal i efteråret behandle de tilbagemeldinger fra Område-MED på, hvilke lokale indsatser, der har vist sig at kunne øge svarprocenten.
Fra en af lederne blev der peget på, at tre målinger i et to-årshjul kan have medvirkende årsag til, at målingen blev nedprioritet.
Da MED-Hovedudvalget tidligere har drøftet sammenlægning af målinger, blev det aftalt, at der i efteråret skal være en temadrøftelse af emnet.

Inspiration til implementering af personalepolitikker
Der er blevet udarbejdet inspirationsmateriale til, hvordan enhederne kan implementere politikker og retningslinjer.
MED-Hovedudvalget godkendte inspirationsmaterialet med enkelte bemærkninger.

Status og afslutning på projekt ”Find og styrk din arbejdsglæde”
Ved OK 13 blev der afsat 380.000 kr. årligt til projekter på det personalepolitiske område i Region Sjælland. Midlerne skulle anvendes inden for overenskomstperioden.
MED-Hovedudvalget blev orienteret om status og afslutning af projektet. Der er blevet gennemført 30 arrangementer med fokus på bl.a. motivation, personlig kommunikation og fællesskabet på arbejdspladsen.

Valg til Feriefondens bestyrelse
MED-Hovedudvalget har valgt følgende til Feriefondens bestyrelse:
Pernille Knudsen (Roskilde Køge sygehuse)

Jes Hansen (Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse)
Mikkel Østergaard (Regional Udvikling)
Jesper Svanberg (Psykiatrien)
Gert Ellegaard (Ledelsessekretariatet)
Torben Dencker Rasmussen (Holbæk sygehus)
Marianne Evers (Koncern HR)
Suppleanter:
Vivi Henningsen (Kofoedsminde) første suppleant
Lone Kikkert (Roskilde Køge sygehuse) anden suppleant
Annette Brünnich Moerner (Holbæk sygehus) tredje suppleant
Karina Frølich (Roskilde Køge sygehus) fjerde suppleant

Gensidig orientering
Her orienterede ledelsen bl.a. om status om Mening og Sundhed, status for Arbejdsmiljøpuljen og bestikkelsessagen.

Har du fået appetit på at læse mere om MED-Hovedudvalgets møde, så kan du læse videre her.